Terms 18-4-2023

Order processing

When receiving an order we pick it and package it as careful and fast as possible.

However, sometimes items aren’t found in our stock. When this happens we will notify the customer about the missing items and offer them a refund.

We’ll only refund the missing items and send the order after a confirmation from the customer or if we haven’t received an answer for over 14 days (we do send multiple messages throughout this period)

Payment methods and fees

Payment method

Fees (order total)* Currency
Cash free Euro
IBAN free Euro
Paypal (onsite) 0,35 + 5% Eoro

-

Our grading policy

EVERY and we mean EVERY single item is hand checked by our team under special light.
We repeat this process to ensure the item quality, So you will receive what you expected to get! 

Ps : keep in mind that we are human and a damaged or wrong item may slip by. If this happes to you, please contact us so we can work out a solution :D

Condition chart - used items

 • the condition can range from very good to first grade to third grade which will have play wear but is still functional.
 • Expect small signs of wear, every item is hand checked with special lamps to verify the condition but it still is used LEGO

 


 

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Bij artikelen:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een artikel gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Unbrickable mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of:
  • Als de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 2 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 3 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het artikel terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Unbrickable. Dit hoeft niet als Unbrickable heeft aangeboden het artikel zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het artikel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het artikel terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door Unbrickable verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het artikel. Tenzij Unbrickable aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 4 - Verplichtingen van Unbrickable bij herroeping

 1. Als Unbrickable de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Unbrickable vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de leveringskosten van de consument naar Unbrickable, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Unbrickable aanbiedt het artikel zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het artikel heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het artikel heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Unbrickable gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Unbrickable de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. Unbrickable is niet verplicht herroepingsrecht te verlenen bij zakelijke klanten.

Artikel 6 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Unbrickable te melden.
 2. De consument dient te betalen via de betaalmethodes aangeleverd door Unbrickable
 3. Terugbetalingen worden gedaan via hetzelfde platform dat is gebruikt voor de originele betaling.
 4. Unbrickable is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten na de verzending zoals invoerrecht of andere toeslagen.
 5. Als een artikel verkeerd geprijsd is, heeft Unbrickable het recht om dit artikel niet te verschaffen aan de consument

Artikel 7 – Klachtenregeling

 1. Unbrickable communiceert alleen via de volgende platformen Email, Bricklink en telefoongesprekken.
 2. Wij communiceren alleen in het Nederlands en in het Engels
 3. Unbrickable beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Unbrickable.
 5. Bij Unbrickable ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Unbrickable binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. De consument dient Unbrickable in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 7. Als een pakket geopend of beschadigd aankomt, dient de consument foto’s te maken en deze onverwijld via de email te sturen naar Unbrickable. Anders kan de klacht niet worden behandeld.
 8. Als de inhoud van het pakket beschadigd is, maak foto’s en stuur deze onverwijld via de email naar Unbrickable. Anders kan de klacht niet worden behandeld.
 9. Unbrickable kan niet garanderen dat elk artikel wat online staat ook daadwerkelijk op voorraad is. als een artikel niet op voorraad is en de consument gaat hiermee akkoord. Dan worden de kosten van dat artikel terug betaald. Gaat de klant niet akkoord dan worden de kosten van de gehele bestellen teruggestort.
 10. Hoge verzendkosten zijn geen valide reden om de bestelling te annuleren. (OCR)

Artikel 8 – Overig

 1. Gedurende de onderstaande feestdagen sluit Unbrickable haar deuren.
  - Oud en nieuw
  - Goede vrijdag
  - Pasen
  - Koningsdag
  - Bevrijdingsdag
 2. Contact word beantwoord op werkdagen tussen 10 en 13 uur
 3. Verwerking van orders vind plaats tijdens werkdagen tussen 10 en 13 uur
Last Updated: 21 Apr 2023